Ngày 18 tháng 3 năm 2013, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13 sửa đổi một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/UBTVQH11 (gọi chung là “Pháp Lệnh Ngoại Hối Sửa Đổi”). 1

Pháp Lệnh Ngoại Hối Sửa Đổi đưa ra một số quy định đáng chú ý như sau:

 1. Quyền và nghĩa vụ của các nhà đầu tư:
  • Quy định chặt chẽ hơn về sử dụng ngoại hối tại Việt Nam: người cư trú và người không cư trú phải ghi giá của mọi giao dịch, “thanh toán, niêm yết, quảng cáo, báo giá, định giá, ghi giá” bằng đồng Việt Nam, trong khi theo quy định hiện nay, chỉ những giao dịch như thanh toán, niêm yết và quảng cáo là bị hạn chế;
  • Quy định mới về tài khoản đầu tư gián tiếp: Nhà đầu tư không cư trú phải mở tài khoản đầu tư gián tiếp bằng đồng Việt Nam để thực hiện việc đầu tư tại Việt Nam, và chuyển mọi khoản tiền đầu tư gián tiếp bằng ngoại tệ về đồng Việt Nam thông qua tài khoản này. Hiện nay, nhà đầu tư gián tiếp chỉ phải chuyển sang đồng Việt Nam thông qua các tổ chức tín dụng được phép;
  • Không còn hạn chế các nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài nữa và nhà đầu tư có thể dùng mọi nguồn vốn hợp pháp theo ý định của mình.
  • Không chỉ các tổ chức tín dụng mà cả các tổ chức kinh tế như doanh nghiệp, hợp tác xã sẽ được phép bảo lãnh cho khoản vay của người không cư trú và các khoản vay ra nước ngoài trừ trường hợp xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ trả chậm, và phải theo sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.
 2. Trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền:
  • Sự kiểm soát rộng hơn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (“SBV”): SBV sẽ kiểm soát cả vàng trong tài khoản ở nước ngoài của người cư trú bên cạnh các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu vàng theo quy định hiện nay;
  • Thêm yêu cầu về quản lý ngoại hối: Chính phủ và SBV phải báo cáo định kỳ hoặc đột xuất cho Ủy ban thường vụ Quốc hội về kết quả hoạt động quản lý ngoại hối.

Pháp Lệnh Ngoại Hối Sửa Đổi không có nhiều thay đổi lớn đối với việc kiểm soát ngoại hối mà chỉ làm rõ các thuật ngữ trong quy định hiện tại. Tuy nhiên, Pháp Lệnh này đưa thêm các hạn chế về sử dụng ngoại hối tại Việt Nam và được kỳ vọng sẽ thúc đẩy hoạt động thương mại tại Việt Nam.

——
(1)Pháp Lệnh Ngoại Hối Sửa Đổi sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2014.