Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (“NHNNVN”) đã ban hành Thông tư số 31/2014/TT-NHNN (“Thông tư 31”)1 , ngày 11 tháng 11 2014 về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 35/2013 /TT-NHNN ngày 31 tháng 12 2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền

 1. Thông tư 31 sửa đổi Thông tư 35 về việc thu thập bổ sung thông tin kiểm tra “ NHẬN BIẾT KHÁCH HÀNG” đối với khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp:

  a. Khách hàng cá nhân: Tố chức tài chính (“TCTC”) phải thu thập thông tin về mức thu nhập trung bình hàng tháng trong vòng ít nhất 3 tháng gần nhất của cá nhân (thay vì 6 tháng);
  b. Khách hàng doanh nghiệp: TCTC phải thu thập thông tin về tổng doanh thu trong 2 năm gần nhất của doanh nghiệp (thay vì báo cáo tài chính trong 2 năm gần nhất).

 2. Thông tư 31 hướng dẫn cụ thể hơn về trách nhiệm báo cáo của các TCTC:
  a. TCTC có trách nhiệm báo cáo các giao dịch chuyển tiền điện tử sau đến Cục Phòng, Chống Rửa Tiền thuộc NHNNVN (“Cục PCRT”):

  • Giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước có mức giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương;
  • Giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế ra vào Việt Nam có mức giá trị từ 1.000 đô la Mỹ trở lên hoặc bằng ngoại tệ khác có giá trị tương đương.

  b. TCTC không bắt buộc báo cáo các giao dịch sau đến Cục PCRT:

  • Giao dịch sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng hoặc thẻ trả trước;
  • Giao dịch giữa các TCTC với nhau.
 3. TCTC có trách nhiệm:
  • Phân công nhân viên chịu trách nhiệm về phòng, chống rửa tiền và đăng ký thông tin của các cán bộ này với Cục PCRT.
  • Hàng năm phải tiến hành kiểm toán nội bộ về PCRT và gửi báo cáo kiểm toán nội bộ về phòng, chống rửa tiền cho Cục PCRT chậm nhất sau 60 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính; và
  • Hằng năm phải đào tạo, bồi dưỡng nhân viên về PCRT.

——-
(1)Thông tư 31 có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 12 năm 2014