Ngày 11 tháng 9 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định 117/2018/NĐ-CP quy định về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (“Nghị định 117/2018/NĐ-CP”). Nghị định 117/2018/NĐ-CP thay thế Nghị định số 70/2000/NĐ-CP (“Nghị định 70/2000/NĐ-CP”)[1].

Nghị định 117/2018/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 với mục đích quy định cụ thể những nguyên tắc bảo vệ thông tin khách hàng tại các tổ chức tín dụng phù hợp với tình hình kinh kế cũng như các quy định pháp luật có liên quan hiện nay.

Theo đây là những nguyên tắc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng được quy định tại Nghị định 117/2018/NĐ-CP:

  • Cung cấp thông tin khách hàng

Thông tin của khách hàng phải được giữ bí mật và chỉ được cung cấp theo quy định của pháp luật.

  • Hạn chế cung cấp thông tin khách hàng:

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được cung cấp thông tin xác thực khách hàng cho bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào, trừ trường hợp được sự chấp thuận của khách hàng.

  • Các trường hợp cung cấp thông tin khách hàng

Cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân chỉ được yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng trong trường hợp:

i. theo quy định của pháp luật, hoặc

ii. được sự chấp thuận của khách hàng.

  • Sử dụng thông tin khách hàng được cung cấp

Cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân phải giữ bí mật thông tin khách hàng, sử dụng thông tin đúng mục đích khi yêu cầu cung cấp và không được cung cấp cho bên thứ ba mà không có sự chấp thuận của khách hàng.

So sánh giữa Nghị định số 117 /2018/NĐ-CP và Nghị định số 70/2000/NĐ-CP[2]:

Tiêu chí Nghị định 117/2018/NĐ-CP Nghị định 70/2000/NĐ-CP
Phạm vi điều chỉnh –   Giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, trừ trường hợp:

  • thông tin đó thuộc danh mục bí mật nhà nước,
  • giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định khác của pháp luật
  • vì mục đích phòng, chống rửa tiền; phòng, chống khủng bố.
–   Giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp các thông tin có liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng ngoại trừ  thông tin “mật” thuộc danh mục bí mật Nhà nước trong ngành ngân hàng

 

Cơ quan nhà nước có quyền yêu cầu cung cấp thông tin –  Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng đã rộng hơn quy định tại Nghị định 70, bao gồm: các cơ quan hải quan, cơ quan thuế, kiểm toán nhà nước… –  Các cơ quan Nhà nước trong quá trình thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

 

Quy định khác –  Nghị định 117/2018/NĐ-CP cung cấp thông tin chi tiết về hồ sơ yêu cầu, thủ tục cung cấp thông tin khách hàng. –  Nghị định 70/2000/NĐ-CP không quy định chi tiết về hồ sơ yêu cầu, trình tự & thủ tục cung cấp thông tin khách hàng.

[1] Nghị định 70/2000/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21 tháng 11 năm 2000 về việc giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng.

[2] Điều 4, Nghị định 117/2018/NĐ-CP.


KHUYẾN CÁO

Đây KHÔNG phải là tư vấn pháp lý, nếu muốn được tư vấn độc giả nên liên hệ những luật sư đủ khả năng hành nghề trong lĩnh vực liên quan, các luật sư của VCI Legal chắc chắn nằm trong số đó và rất hân hạnh nếu độc giả muốn chúng tôi tư vấn và đại diện pháp lý. VCI Legal không chịu trách nhiệm nếu một số độc giả sử dụng thông tin trong các BẢN TIN PHÁP LUẬT này để tự giải thích/áp dụng các quy định pháp luật