Dự Án Nghiên Cứu Điểm Chuẩn Cơ Sở Hạ Tầng năm 2020 của Ngân Hàng Thế Giới tại Việt Nam (“Dự án nghiên cứu”) là một phần của Sáng Kiến Toàn Cầu Về Điểm Chuẩn Cơ Sở Hạ Tầng. Dự Án Nghiên Cứu này đánh giá chất lượng của hệ thống pháp lý và chế định trong suốt chu kỳ dự án Đối Tác Công Tư và chu kỳ dự án Đầu Tư Công Truyền Thống.

Ông Kent Wong, Luật sư thành viên và là Trưởng nhóm tư vấn Ngân Hàng và Tài Chính tại VCI Legal, đã nhận lời mời để đưa ra các ý kiến chuyên môn đối với các khảo sát dữ liệu của Dự Án Nghiên Cứu Điểm Chuẩn Cơ Sở Hạ Tầng năm 2020 về hai chỉ số được công bố bởi báo cáo Điểm Chuẩn Cơ Sở Hạ Tầng năm 2020, cụ thể là:

  • Đối Tác Công-Tư về Cơ Sở Hạ Tầng tại Việt Nam nhằm đánh giá kinh nghiệm về PPPs, tổng quan về khung pháp lý và thiết chế đối với PPPs và sau đó là đánh giá các đặc điểm chính trong việc chuẩn bị, mua sắm và quản lý hợp đồng.
  • Đầu Tư Công Truyền Thống về Cơ Sở Hạ Tầng tại Việt Nam nhằm đánh giá kinh nghiệm về TPIs, tổng quan về khung pháp lý và thiết chế đối với TPIs và sau đó là đánh giá các đặc điểm chính trong việc chuẩn bị, mua sắm, quản lý hợp đồng và quản lý tài sản cơ sở hạ tầng.

Dự Án Nghiên Cứu nhằm mục đích thúc đẩy tính minh bạch và hiệu quả trong việc chuẩn bị, mua sắm và quản lý các dự án cơ sở hạ tầng lớn. Bằng việc tham gia Dự Án Nghiên Cứu Điểm Chuẩn Cơ Sở Hạ Tầng năm 2020, VCI Legal tiếp tục cam kết hỗ trợ và đóng góp cho sự phát triển của hệ thống pháp luật Việt Nam.

###