Vào ngày 26 tháng 6 năm 2019, Chính phủ ban hành Nghị định về Thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam giai đoạn 2019 – 2022[1] (“Nghị định 57”), bao gồm Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt cũng như điều kiện được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt. Nghị định 57 được ban hành nhằm mục đích thực hiện các cam kết về thuế của Việt Nam trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (“CPTPP”), đã có hiệu lực thi hành từ ngày 14 tháng 1 năm 2019.

Thuế nhập khẩu ưu đãi – “Hàng hóa có xuất xứ” là mấu chốt

Căn cứ quy định tại Nghị định 57, hàng hóa nhập khẩu phải thỏa mãn các điều kiện sau để được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi theo CPTPP:

  • Thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt;
  • Được nhập khẩu vào Việt Nam từ các quốc gia thành viên của CPTPP, bao gồm: Ô-xtơ-rây-lia, Ca-na-da, Nhật Bản, Liên bang Mexico, Niu Di-lân và Cộng hòa Xinh-ga-po (“Quốc gia thành viên”);
  • Là hàng hóa có xuất xứ từ một Quốc gia thành viên; và
  • Hàng hóa được vận chuyển tới Việt Nam vẫn được giữ nguyên xuất xứ, bao gồm cả trường hợp hàng hóa vận chuyển qua lãnh thổ của một hay nhiều quốc gia không phải thành viên của CPTPP.

Đối với điều kiện “là hàng hóa có xuất xứ từ một Quốc gia thành viên”, hàng hóa được xem là có xuất xứ từ một Quốc gia thành viên nếu nó thu được toàn bộ hoặc được sản xuất toàn bộ tại lãnh thổ của một hoặc nhiều Quốc gia thành viên. Trong trường hợp hàng hóa được sản xuất toàn bộ tại lãnh thổ của một hoặc nhiều Quốc gia thành viên sử dụng nguyên liệu không có xuất xứ (nguyên liệu từ các quốc gia không phải là thành viên như Trung Quốc), những hàng hóa đó sẽ phải thỏa mãn các yêu cầu có hiệu lực của Phụ lục 3-D của CPTPP, bao gồm quy tắc thay đổi phân loại thuế quan (CC, CTH hoặc CTSH), quy tắc quy trình sản xuất cụ thể, quy tắc hàm lượng giá trị khu vực (RVC), và các quy tắc áp dụng khác.

Xuất xứ của hàng hóa được nhập khẩu vào Việt Nam không bị thay đổi nếu không vận chuyển qua lãnh thổ của quốc gia không phải thành viên của CPTPP. Trường hợp hàng hóa vận chuyển qua lãnh thổ của một hay nhiều quốc gia không phải thành viên của CPTPP, xuất xứ của hàng hóa đó được giữ nguyên nếu đáp ứng các điều kiện sau:

  • Hàng hóa đó không trải qua bất kỳ công đoạn sản xuất, gia công nào bên ngoài lãnh thổ các Quốc gia thành viên, trừ trường hợp: (i) Bốc, dỡ hàng, chia tách lô hàng, lưu kho, dán nhãn hoặc đánh dấu theo yêu cầu của Việt Nam; hoặc (ii) Các hoạt động cần thiết khác để bảo quản tốt hàng hóa hoặc để vận chuyển hàng hóa tới lãnh thổ của Việt Nam; và
  • Hàng hóa đó được đặt dưới sự giám sát của cơ quan hải quan trong lãnh thổ của quốc gia không phải thành viên của CPTPP.

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 57 bao gồm mã hàng, mô tả hàng hóa, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt, các mặt hàng áp dụng hạn ngạch thuế quan theo các giai đoạn đối với các Quốc gia thành viên.

Cơ hội cho các nhà xuất khẩu từ Việt Nam

Hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam thỏa mãn các điều kiện sau sẽ được áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi theo Nghị định 57:

  • Được nhập khẩu vào lãnh thổ các Quốc gia thành viên;
  • Có chứng từ vận tải thể hiện đích đến thuộc lãnh thổ các Quốc gia thành viên; và
  • Có tờ khai hải quan nhập khẩu của lô hàng xuất khẩu từ Việt Nam nhập khẩu vào lãnh thổ các Quốc gia thành viên.

Tại thời điểm làm thủ tục hải quan, người khai hải quan thực hiện khai tờ khai xuất khẩu, áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu, tính thuế và nộp thuế. Trong thời hạn 01 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai xuất khẩu, người khai hải quan nộp đầy đủ chứng từ chứng minh hàng hóa thỏa mãn các quy định và thực hiện khai bổ sung để áp dụng mức thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi theo CPTPP. Quá thời hạn 01 năm nêu trên, hàng hóa xuất khẩu không được áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi theo CPTPP.

Các mặt hàng không thuộc Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi sẽ không được áp dụng mức thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi. Đối với những mặt hàng này, mức thuế suất thuế xuất khẩu áp dụng sẽ là 0%.

Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 57 gồm mã hàng, mô tả hàng hóa, thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi theo các giai đoạn đối với các Quốc gia thành viên.

Nghị định 57 có hiệu lực thi hành từ ngày 26 tháng 6 năm 2019.

[1] Nghị định Số: 57/2019/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đi tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019 – 2022


KHUYẾN CÁO

Đây KHÔNG phải là tư vấn pháp lý, nếu muốn được tư vấn độc giả nên liên hệ những luật sư đủ khả năng hành nghề trong lĩnh vực liên quan, các luật sư của VCI Legal chắc chắn nằm trong số đó và rất hân hạnh nếu độc giả muốn chúng tôi tư vấn và đại diện pháp lý. VCI Legal không chịu trách nhiệm nếu một số độc giả sử dụng thông tin trong các BẢN TIN PHÁP LUẬT này để tự giải thích/áp dụng các quy định pháp luật