Ngày 24/01/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (“BKHĐT”) đã ban hành Công văn số 623/BKHĐT-QLĐT phúc đáp một nhà đầu tư v/v hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu. Trong đó, BKHĐT đã có hướng dẫn về việc cung cấp văn bản ủy quyền trong những trường hợp người đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký đơn dự thầu.

Cụ thể, theo hướng dẫn tại Mẫu số 01 Chương IV Biểu mẫu dự thầu (“Mẫu 01”) ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/05/2015 của BKHĐT Quy định chi tiết việc lập hồ sơ mời thầu xây lắp (“Thông tư 03”), trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền theo Mẫu số 02 Chương IV; trường hợp tại điều lệ công ty hoặc tại các tài liệu khác liên quan có phân công trách nhiệm cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo các văn bản này (không cần lập Giấy ủy quyền theo Mẫu số 02 Chương IV).

Tuy nhiên, nội dung hướng dẫn tại Mẫu 01 ban hành kèm theo Thông tư 03 nói riêng và quy định pháp luật nói chung hiện chưa làm rõ định nghĩa “cấp dưới” bao gồm những đối tượng nào. Theo đó, việc xác định các đối nào được quyền nhận ủy quyền để ký đơn dự thầu hiện vẫn chưa được làm rõ.


KHUYẾN CÁO

Đây KHÔNG phải là tư vấn pháp lý, nếu muốn được tư vấn độc giả nên liên hệ những luật sư đủ khả năng hành nghề trong lĩnh vực liên quan, các luật sư của VCI Legal chắc chắn nằm trong số đó và rất hân hạnh nếu độc giả muốn chúng tôi tư vấn và đại diện pháp lý. VCI Legal không chịu trách nhiệm nếu một số độc giả sử dụng thông tin trong các BẢN TIN PHÁP LUẬT này để tự giải thích/áp dụng các quy định pháp luật