Chiến lược sở hữu trí tuệ (“Chiến lược”) vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1068/QĐ-TTg vào ngày 22/8/2019. Theo đó, đến năm 2030, Việt Nam được kỳ vọng sẽ thuộc nhóm các nước dẫn đầu ASEAN về trình độ sáng tạo, bảo hộ và khai thác quyền sở hữu trí tuệ (“QSHTT”).

Chiến lược này nhằm: (i) xác lập QSHTT và quyền đối với giống cây trồng, bảo đảm nhanh chóng, minh bạch, công bằng và đáp ứng kịp thời yêu cầu của doanh nghiệp và xã hội; (ii) nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật sở hữu trí tuệ (“SHTT”), và đồng thời giảm tình trạng xâm phạm QSHTT; (iii) gia tăng SHTT mới của cá nhân và tổ chức Việt Nam cả về số lượng và chất lượng, cải thiện các chỉ số về SHTT của Việt Nam trong Chỉ số Đổi mới sáng tạo Toàn cầu; và (iv) nâng cao hiệu quả sử dụng QSHTT và gia tăng số lượng sản phẩm có hàm lượng SHTT cao như chú trọng và đẩy mạnh hoạt động khai thác và thương mại hóa SHTT; phát triển một số ngành công nghiệp có mức độ sử dụng SHTT cao, đặc biệt là các ngành công nghiệp ưu tiên và có lợi thế cạnh tranh, gia tăng đáng kể đóng góp của các ngành này vào tăng trưởng GDP; chỉ dẫn địa lý, nguồn gen, tri thức truyền thống, bí quyết kỹ thuật và văn hóa dân gian được bảo hộ và khai thác hiệu quả trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh; và phát triển được các ngành công nghiệp văn hóa dựa trên quyền tác giả và quyền liên quan nhằm tạo ra ngày càng nhiều sản phẩm sáng tạo đa dạng, chất lượng cao.

Để đạt những mục tiêu nêu trên, Chiến lược đã đề ra 9 nhiệm vụ và giải pháp, bao gồm, (1) hoàn thiện chính sách và pháp luật về SHTT; (2) nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước về SHTT; (3) tập trung đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động thực thi QSHTT; (4) thúc đẩy các hoạt động tạo ra SHTT; (5) khuyến khích và nâng cao hiệu quả khai thác SHTT; (6) phát triển các hoạt động hỗ trợ về SHTT; (7) tăng cường nguồn nhân lực cho hoạt động SHTT; (8) hình thành văn hóa SHTT trong xã hội; và (9) tích cực, chủ động hợp tác và hội nhập quốc tế về SHTT.

Đặc biệt là việc hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo kết hợp với các hình thức đầu tư mạo hiểm nhằm ươm tạo các SHTT từ khâu hình thành ý tưởng, nghiên cứu, phát triển SHTT đến sản xuất thử nghiệm, hình thành doanh nghiệp khởi nghiệp; hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp hoàn thiện công nghệ, tạo ra sản phẩm, dịch vụ có giá trị gia tăng cao.

(Quyết định này đính kèm một Phụ lục bao gồm danh mục các nhiệm vụ, đề án ưu tiên thực hiện Chiến lược đến năm 2030 giai đoạn đến năm 2025.)


KHUYẾN CÁO

Đây KHÔNG phải là tư vấn pháp lý, nếu muốn được tư vấn độc giả nên liên hệ những luật sư đủ khả năng hành nghề trong lĩnh vực liên quan, các luật sư của VCI Legal chắc chắn nằm trong số đó và rất hân hạnh nếu độc giả muốn chúng tôi tư vấn và đại diện pháp lý. VCI Legal không chịu trách nhiệm nếu một số độc giả sử dụng thông tin trong các BẢN TIN PHÁP LUẬT này để tự giải thích/áp dụng các quy định pháp luật